உரை அசைவூட்டம்

விளைவு தேர்வுகள் உரையாடலில் நடப்பு விளைவுக்கான அமைவுகளையும் செழுமையாக்கங்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

Custom Animation Timing Dialog

தொடங்கு

Displays the start property of the selected animation effect. The following start properties are available:

Delay

Specifies an additional delay of n seconds until the effect starts.

Duration

Specifies the duration of the effect.

Repeat

Specifies whether and how to repeat the current effect. Enter the number of repeats, or select from the list:

Rewind when done playing

Specifies whether to let the animated shape return to its starting state after the animation ends.

Animate as part of click sequence

Specifies whether to let the animation start in the normal click sequence.

Start effect on click of

Specifies whether to let the animation start when a specified shape is clicked.

Select the shape by its name from the list box.

Please support us!