உரை அசைவூட்டம்

விளைவு தேர்வுகள் உரையாடலில் நடப்பு விளைவுக்கான அமைவுகளையும் செழுமையாக்கங்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

Text Animation Dialog

குழு உரை

Specifies how multiple paragraphs are animated:

தானாகவே பிறகு

If "Group text - By 1st level paragraphs" is selected, the paragraphs are animated one after the other.

Enter an additional delay in seconds to animate subsequent paragraphs.

Animate attached shape

Deselect this box to animate only the text, not the shape.

நேர்மாறான ஒழுங்கமைவில்

Animates the paragraphs in reverse order.

Please support us!