உரை அசைவூட்டம்

விளைவு தேர்வுகள் உரையாடலில் நடப்பு விளைவுக்கான அமைவுகளையும் செழுமையாக்கங்களையும் குறிப்பிடுகிறது.

அமைவுகள்

For some effects, the settings can be specified on the Effect tab page.

Direction

Specifies the direction for the effect.

Accelerated start

Enable this option to assign a gradually increasing speed to the start of the effect.

Decelerated end

Enable this option to assign a gradually decreasing speed to the end of the effect.

Enhancements

Specifies the enhancements for the current effect.

Enhanced Animation Effects Dialog

ஒலி

Select a sound from the Gallery or select one of the special entries.

Sound button

Plays the selected sound file.

அசைவூட்டத்திற்குப் பிறகு

Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list:

Dim color

Select the dim color.

Text animation

Select the animation mode for the text of the current shape:

Delay between characters

Specifies the percentage of delay between animations of words or letters.

Please support us!