Effect Options

தனிப்பயன் அசைவூட்டங்கள் பலகத்தில் தேர்ந்த தனிமங்களுக்கான கூடுதல் பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

Note Icon

Assign an effect to an object, then click the Options button to open the Effect Options dialog.


பின்வரும் கீற்றுப் பக்கங்களை உரையாடல் கொண்டுள்ளது:

[text/simpress/01/effectoptionseffect.xhp#effect not found].

[text/simpress/01/effectoptionstiming.xhp#timing not found].

உரை அசைவூட்டம்

Please support us!