குறுக்குவெட்டு

Creates a shape from the overlapping area of the selected objects.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு வடிவங்கள் - குறுக்குவெட்டு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Please support us!