கழி

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

இரண்டு அதற்கும் மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு வடிவங்கள் - கழி ஐத் தேர்ந்தெடுக


Any spaces between the objects are preserved.

Please support us!