வடிவங்கள்

Creates a shape from two or more selected objects.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு வடிவங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக


Shapes take on the properties of the lowermost object in the stacking order.

ஒன்றாக்கு

Adds the area of the selected objects to the area of the lowermost object in the selection. This command is best used with overlapping objects.

கழி

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

குறுக்குவெட்டு

Creates a shape from the overlapping area of the selected objects.

Please support us!