முறி

Breaks apart lines joined with the Connect command.

You cannot apply a fill to closed shapes that have been broken apart with this command.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட வரிகளை இணைப்பதால் உருவாக்கப்பட்ட வரியைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு முறி ஐத் தேர்க.


Please support us!