இணை

Creates a line or Bézier curve by connecting two or more lines, Bézier curves, or other objects with a line. Closed objects containing a fill are converted to lines and lose their fill.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

இஅரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட வரிகளைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு இணை ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Please support us!