பிரி

Splits a combined object into individual objects. The resulting objects have the same line and fill properties as the combined object.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

ஒருங்கிணைந்த பொருளைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு பிரி ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Please support us!