ஒருங்கிணை

Combines two or more selected objects into a single shape. Unlike grouping, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost.

When you combine objects, the drawing elements are replaced by Bézier curves and holes appear where the objects overlap.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பொருள்களைத் தேர்க, சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு ஒருங்கிணை ஐத் தேர்ந்தெடுக.


Please support us!