மீகோப்புக்கு

Converts the selected object to Windows Metafile Format (WMF), containing both bitmap and vector graphic data.

For more information on WMF, see the Glossary.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு நிலைமாற்று - மீகோப்புக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Note Icon

You can also copy the selected object and choose Edit - Paste Special and select MetaFile from the list.


Please support us!