பிட்டுப்படத்திற்கு

Converts the selected object to a bitmap (a grid of pixels that represents an image).

For more information, see the Glossary.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு நிலைமாற்று - பிட்டுபடத்திற்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Note Icon

You can also copy the selected object and choose Edit - Paste Special and select the bitmap format from the list.


Please support us!