பலகோணத்திற்கு

Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines). The appearance of the object does not change. If you want, you can right-click and choose Edit Points to view the changes.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு நிலைமாற்று - பலகோணத்திற்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Converting Bitmap Images into Vector Graphics

To Polygon dialog

Convert to Polygon

The following options are required to convert a bitmap image to a polygon. The converted image is actually a collection of smaller polygons filled with color.

அமைவுகள்

Set the conversion options for the image.

நிறங்களின் எண்ணிக்கை

நிலைமாறிய பிம்பத்தில் காட்சியளிக்கப்பட வேண்டிய நிறங்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடுக. LibreOffice, பிம்பத்தில் ஒவ்வொரு நிற நிகழுகைக்கும் ஒரு பலகோணத்தை உண்டாக்குகிறது.

Point reduction

நீங்கள் உள்ளிடும் படப்புள்ளி மதிப்பை விட சிறிய நிற பலகோணங்களை அகற்றுகிறது.

Fill holes

புள்ளி குறுக்கத்தை செயல்படுத்துவதனால் ஏற்பட்ட நிற இடைவெளிகளை நிரப்புகிறது.

Tile size

பின்புலம் நிரப்புதலுக்கான செவ்வகத்தின் அளவை உள்ளிடுக.

மூலப் பிம்பம்:

Preview of the original image.

திசையனாக்கப்பட்ட பிம்பம்:

Preview of the converted image. Click Preview to generate the vectorized image.

Progress

Displays the conversion progress.

Preview

மாற்றங்கள் ஏதுமின்றி நிலைமாறிய பிம்பத்தை முன்னோட்டம் செய்கிறது.

Please support us!