வளைவாக்க

Converts the selected object to a Bézier curve.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு நிலைமாற்று - வளைவுக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக


Please support us!