நிலைமாற்று

Options for converting the selected object.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு நிலைமாற்று ஐத் தேர்ந்தெடுக


வளைவாக்க

Converts the selected object to a Bézier curve.

பலகோணத்திற்கு

Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines). The appearance of the object does not change. If you want, you can right-click and choose Edit Points to view the changes.

சமன்வரைக்கு

Converts the selected object to a polygon, or a group of polygons. If the conversion creates a group of polygons (for example, when you convert a text object), then press F3 to enter the group before you can select an individual polygon.

3D க்கு நிலைமாற்றுக

Converts the selected object to a three-dimensional (3D) object.

Convert to 3D Rotation Object

Creates a three-dimensional shape by rotating the selected object around its vertical axis.

பிட்டுப்படத்திற்கு

Converts the selected object to a bitmap (a grid of pixels that represents an image).

மீகோப்புக்கு

Converts the selected object to Windows Metafile Format (WMF), containing both bitmap and vector graphic data.

Please support us!