நடுக்கோடிடல்

உரைப் பொருள்களுக்கான நடுக்கோடிடல் தேர்வைத் திறக்கவும் அல்லது அடைக்கிறது ஒவ்வொரு பத்திக்கும் நீங்கள் நடுக்கோடிடலை திறக்கவும் அல்லது அடைக்கவும் செய்யலாம்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Tools - Language - Hyphenation.


Please support us!