நேர்மாறாக

தேர்ந்த பொருளினது அடுக்கின் ஒழுங்கைத் திருப்பிப்போடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு அடுக்கு - தலைகீழ் ஐத் தேர்ந்தெடுக

வரைதல் பட்டையில், அடுக்கு கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதோடு சொடுக்குக:

படவுரு

திருப்பிப்போடு


குறைந்தது இரண்டு வரைதல் தனிமங்கள் ஒன்றாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால்தான் நீங்கள் இந்த செயலாற்றியைத் தேர முடியும்.

Please support us!