பொருளின் பின்னால்

Changes the stacking order by moving the selected object behind an object that you specify. The screen location of the selected object does not change.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

தேர்ந்த பொருளின் சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு - பொருளின் பின்னால் ஐத் தேர்ந்தெடுக

வரைதல் பட்டையில், அடுக்கு கருவிப்பட்டையைத் திறப்பதோடு சொடுக்குக:

படவுரு

பொருளின் பின்னால்


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

Note Icon

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் அடுக்கு ஒழுங்கமைவை தாக்குகிற பொருள்களை அடுக்குதல்.


Please support us!