அடுக்கு

தேர்ந்த பொருளினது அடுக்கின் ஒழுங்கை மாற்றுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Arrange


Selecting Underlying Objects

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

முன் கொணர்க

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

பின்னோக்கு அனுப்பு

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

பொருளின் முன்னால்

Changes the stacking order by moving the selected object in front of an object that you specify. The screen location of the selected object does not change.

பொருளின் பின்னால்

Changes the stacking order by moving the selected object behind an object that you specify. The screen location of the selected object does not change.

நேர்மாறாக

தேர்ந்த பொருளினது அடுக்கின் ஒழுங்கைத் திருப்பிப்போடுகிறது.

Please support us!