அழி

தேர்ந்த நிரல்(கள்) ஐ அட்டவணையிலிருந்து அழிக்கிறது.

இடஞ்சுட்டி அட்டவணையில் இருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கட்டளை கிடைக்கப்பெறும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

அட்டவணை பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

நிரலை அழி


Please support us!