அழி

தேர்ந்த நிரை(கள்) ஐ அட்டவணையிலிருந்து அழிக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

அட்டவணை பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

நிரையை அழி


Please support us!