ஆசிரியர்

பயனர் தரவின் LibreOffice-யில்முதல் மற்றும் இறுதி பெயர்களை இயக்கத்தில் இருக்கும் படவில்லையில் நுழைக்கவும்.

பெயரைத் தொகுக்க, தேர்ந்தெடுக்கவும் - LibreOffice - பயனர் தரவு.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் -ஆசிரியர் ஐத் தேர்ந்தெடுக


Please support us!