படவில்லையை அழி

உங்கள் படவில்லையில் தற்போதைய தேதியை நிலைத்த புலமாக நுழைக்கவும். தேதி தானகவே புதுப்பிப்பதில்லை.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - புலம் -தேதி(நிலைத்த) ஐத் தேர்ந்தெடுக


உங்கள் படவில்லையில் நுழைத்த புலத்தைத் தொகுக்க, புலத்தை இருமுறை சொடுக்கவும். இடஞ்சுட்டியை புலத்தின் முதல் வரியுருவில் வைத்தப் பிறகு தேர்ந்தெடுக்கவும் தொகு - புலங்கள்.

Please support us!