படவில்லை சுருக்கம்

Creates a new slide that contains an unordered list from the titles of the slides that follow the selected slide. The summary slide is inserted behind the last slide.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - படவில்லையின் சுருக்கம் ஐத் தேர்ந்தெடுக


Please support us!