உரையை நுழை

ASCII, RTF, அல்லது HTML கோப்பிலிருந்து உரைகளை இயக்கத்திலுள்ள படவில்லையில் நுழைக்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon Insert Slide from File


The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.

பட்டியலைக் காண்பிக்கவும்

பட்டியலிருந்து நுழைக்க வேண்டிய உரையை தேர்க.

தொடுப்பு

உரையை தொடுப்பாக நுழை. கோப்பையின் மூலம் மாற்றம் அடையும் போது தொடுப்பு தானகவே புதுபிக்கும்,

Please support us!