நிரல்கள்

இயக்கத்திலுள்ள கலத்திற்கு இடதில் ஒரு புது நிரையை நுழைக்கிறது. நுழைத்த நிரல்களின் எண்ணிக்கை தேர்ந்த நிரல் எண்ணிக்கையோடு ஒத்துப்போகும். ஏற்கனவே உள்ள நிரல்கள் வலதுக்கு நகர்த்தப்படுகின்றன.

இக்கட்டளையை அணுக...

கலத்தின் சூழல் பட்டியலில் தேர்ந்தெடுக்கவும் நுழை - நிரல்கள்


Please support us!