நிறம்/சாம்பல் அளவீடு

நிறம், சாம்பலளவு, அல்லது கருப்பு வெள்ளை ஆகியவற்றில் படவில்லைகளைக் காட்டுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose View - Color/Grayscale.


நிறம்

படவில்லையை நிறத்தில் காட்டு.

சாம்பலளவு

கருப்பு வெள்ளை நிழலில் படவில்லைகளைக் காட்டுகிறது.

கருப்பு வெள்ளை

நிழலாக்கமில்லாமல் தூய கருப்பிலோ வெள்ளையிலோ படவில்லைகளைக் காட்டுகிறது.

Please support us!