தலைப்புக் குறிப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழை - தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - பக்க எண் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - தேதியும் நேரமும் ஐத் தேர்ந்தெடுக


தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் உரையாடல் பின்வரும் கீற்றுப் பக்கங்களைக் கொண்டிருக்கிறது:

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

படவில்லையில் அடங்கும்

உங்கள் படவில்லையில் உள்ளடக்க வேண்டிய கூறுகளைக் குறிப்பிடவும்.

தலைக்குறிப்பு

நீங்கள் நுழைத்த உரையைச் சேர்க்கவும்தலைப்புக் குறிப்பு படவில்லையில் உள்ள பெட்டிக்கு மேற்பகுதியில்.

தலைக்குறிப்பு உரை

நீங்கள் நுழைத்த உரையை படவில்லையின் மேற்பகுதியில் சேர்க்கவும்.

தேதி மற்றும் நேரம்

தேதி மற்றும் நேரத்தைப் படவில்லையில் சேர்க்கவும்.

உறுதியாக

உரை பெட்டியில் நீங்கள் நுழைத்த தேதி மற்றும் நேரத்தைக் காண்பிக்கும்.

மாறி

படவில்லை உருவாக்கிய தேதி மற்றும் நேரத்தை காண்பிக்கும். பட்டியலிருந்து தேதி வடிவூட்டைத் தேர்க.

மொழி

தேதி மற்றும் நேர வடிவூட்டத்திற்கு மொழியைத் தேர்க.

அடிக்குறிப்பு

நீங்கள் நுழைத்த உரையைச் சேர்க்கவும்அடிக் குறிப்பு படவில்லையில் உள்ள பெட்டிக்குக் கீழ்பகுதியில்.

அடிக்குறிப்பு உரை

நீங்கள் நுழைத்த உரையை படவில்லையின் அடிப்புறத்தில் சேர்க்கவும்.

படவில்லை எண் / பக்கத்தின் எண்

படவில்லையின் எண்ணை அல்லது பக்கத்தின் எண்ணைச் சேர்க்கவும்.

முதல் படவில்லையில் காண்பிக்க வேண்டாம்

நீங்கள் குறிப்பிட்ட தகவல் வழங்கலின் முதல் படவில்லையில் காண்பிக்காது.

அனைத்திற்கும் செயல்படுத்து

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

செயல்படுத்து

தேர்ந்தப் படவில்லைகளுக்குத் தற்போதைய அமைவை செயல்படுத்தவும்.

Please support us!