முதன்மை கூறுகள்

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Slide - Master Elements.


Please support us!