படவில்லையின் காட்சி

Starts your slide show.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

செந்தரம் கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Slide Show Icon

படவில்லைக் காட்சி


இயக்கத்தில் இருக்கும் படவில்லையின் அமைவை மாற்றியமைக்க படவில்லை - படவில்லை அமைவு.

தற்போதைய படவில்லையிலிருந்து அல்லது முதல் படவில்லையிலிருந்து படவில்லை காட்சி ஆரம்பிப்பதைக் குறிப்பிடவும் - LibreOffice இம்பிரெஸ் - General.

படவில்லையைத் தொடங்க பின்வரும் ஒன்றினை செய்யவும்:

Please support us!