படவில்லையை வரிசைபடுத்து

எளிதில் மாற்றியமைக்க படவில்லையின் சிறுவடிவமைப்பு பதிப்பைக் காண்பிக்கும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - படவில்லை வரிசைபடுத்தி ஐத் தேர்ந்தெடுக


Changing the Slide Order

LibreOffice இம்பிரெஸிலுள்ள குறுக்கு விசைகளைப் பயன்படுத்துதல்

Please support us!