அளவுகோல்கள்

அளவுகோல்களைப், பணிமனையின் மேல், இடது அல்லது வலது விளிம்புகளில் காட்சியளிக்கவோ மறைக்கவோ செய்கிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

பார்வை - அளவுகோல்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக


நீங்கள் அளவுகோல் ஐ, பணிமனையிலுள்ள பொருள்களை நிலைநிறுத்த; பத்தி உள்தள்களை அமைக்கவோ; வழிகாட்டிகள் ஐ பக்கத்தினுள் இழுக்கவோ பயன்படுத்தலாம்.

Please support us!