புலத்தைத் தொகு

நுழைத்தப் புலத்தில் உள்ள பண்புகளைத் தொகுக்கவும். நுழைத்தப் புலத்தைத் தொகுக்க, அதனை இருமுறை சொடுக்கவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose Edit - Fields.


புலத்தின் வகை

புலத்தின் வகையை அமைக்கவும்.

நிலைத்த

புலத்தை நுழைத்தப் பின்னர் புலத்தின் உள்ளடகத்தைக் காண்பிக்கவும்.

மாறி

புலத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் காண்பிக்கவும்.

மொழி

புலத்தின் மொழியை தேர் செய்யவும்.

வடிவூட்டு

புலத்தின் வடிவூட்டைக் காண்பிக்க தேர் செய்யவும்.

Please support us!