அடுக்கை அழி

இயக்கத்தில் இருக்கும் அடுக்கை அழிக்கவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer.


Please support us!