அடுக்கை அழி

இயக்கத்தில் இருக்கும் அடுக்கை அழிக்கவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

நுழைத்த அடுக்கின் சூழல் பட்டியைத் திற, பிறகு அடுக்கை அழி ஐத் தேர்ந்தெடுக


Please support us!