மாலுமி

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


Tip Icon

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


சுட்டி

நீங்கள் படவில்லையைக் காட்டும் பொழுது படவில்லையில் எழுதுவதற்குச் சுட்டெலி சுட்டியை எழுதுகோலாக்க வழிமாற்றிகள். நீங்கள் எழுதுகோலின் நிறத்தை மாற்ற இயலாது.

Icon

சுட்டி

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

இழு முறை

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

மீத்தொடுப்பாக நுழைக்கவும்

படவுரு

தொடுப்பாக நுழைக்கவும்

Icon

நகலெடுவாக நுழைக்கவும்

மீத்தொடுப்பாக நுழைக்கவும்

படவில்லைகளை மீத்தொடுப்பாக நுழைக்கவும் (URL) இயக்கதில் இருக்கும் படவில்லையில்.

தொடுப்பாக நுழைக்கவும்

Inserts slides as a link into the active slide.

நகலெடுவாக நுழைக்கவும்

படவில்லையின் நகலெடுவை அல்லது பெயரிட்ட பொருளை இயக்கத்தில் இருக்கும் படவில்லையில் நுழைக்கவும்.

வடிவங்களைக் காட்டு

துணைப்பட்டியலில் நீங்கள் பட்டியலில் உள்ள அனைத்து வடிவங்களை அல்லது பெயரிட்ட வடிவங்களை மட்டும் காண்பிக்கத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். வடிவங்களை மீண்டும் ஒழுங்கு செய்யப் பட்டியலில் உள்ளதை இழுத்துப் போடவும். நீங்கள் படவில்லையில் குவியத்தை வைத்தப் பின்னர் அழுத்தவும் கீற்று சாவி, அடுத்த வடிவம் வரையறுத்திய ஒழுங்கில் தேர்வாகும்.

தற்போதைய படவில்லைகள்

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

ஆவணங்களைத் திறக்கவும்

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!