ஏற்றுமதி

உங்கள் வழங்கலை அல்லது சித்திரத்தைத் தொகுத்தப் பின்னர் ஏற்றுமதியைத் தேர்வு செய்யவும்.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose File - Export.


பின்தொடர்கிற கோப்பு வடிவூட்டம் கூடுதலான ஏற்றுமதி தேர்வினைச் சொடுக்கும் பொழுது காண்பிக்கப்படுகிறது சேமி:

HTML Document, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

நீங்கள் HTML ஆவணத்தை உங்கள் கோப்பு வடிவூட்டாகத் தேர்ந்தெடுத்தால், அந்த HTML ஏற்றுமதி வழிகாட்டி தோன்றும். இந்த வழிகாட்டி உங்கள் ஏற்றுமதி செய்முறைகளுக்கு வழிகாட்டியாக அமைவதோடு உங்கள் வழங்கலில் உள்ள படங்களை GIF அல்லது JPG வடிவூட்டத்திற்குச் சேமிக்கும் தேர்வை உள்ளடக்கியுள்ளது.

Please support us!