படவில்லைக் காட்சிப் பட்டி

Choose View - Slide Transition.

Choose Insert - Animated Image.

Choose Slide Show - Custom Animation.

வரைதல் கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon Custom Animation

தனிப்பயன் அசைவூட்டம்

Choose Slide Show - Slide Show Settings.

Choose Slide Show - Custom Slide Show.

Please support us!