கருவிகள் பட்டி

Choose Tools - Language - Hyphenation.

படவில்லைக் காட்சி - தனிப்பயன் படவில்லைக் காட்சி ஐத் தேர்ந்தெடுப்பதோடு பிறகு புது ஐச் சொடுக்குக

From the menu bar:

Choose Tools - Presentation Minimizer.

From the tabbed interface:

Choose Slide Show - Minimize Presentation.

On the Slide Show menu of the Slide Show tab, choose Minimize Presentation.

From toolbars:

Icon Presentation Minimizer

Presentation Minimizer

Please support us!