பட்டியை வடிவூட்டு

பரிமாண வரியின் சூழல் பட்டியில், பரிமாணங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

வரிகளும் அம்புகளும் கருவிப்பட்டையில், பரிமாண வரி படவுருவைச் சொடுக்குக.

வரை ஆவணத்தில், அடுக்குக் கீற்றை வலச் சொடுக்குவதோடு அடுக்கை மாற்றியமை ஐத் தேர்ந்தெடுக

வடிவூட்டு - அடுக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக (LibreOffice வரை மட்டும்)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!