பட்டியை வடிவூட்டு

பரிமாண வரியின் சூழல் பட்டியில், பரிமாணங்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக.

வரிகளும் அம்புகளும் கருவிப்பட்டையில், பரிமாண வரி படவுருவைச் சொடுக்குக.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!