பட்டியை நுழை

நுழை - படவில்லையைப் பிரதியெடு ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - படவில்லையை விரிவாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - படவில்லையின் சுருக்கம் ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு பிடிப்புள்ளி/ வரி ஐத் தேர்ந்தெடுக

பிடிப்புள்ளியையோ வரியையோ தேர், சூழல் பட்டியைத் திற, பிடிப்புள்ளி/வரி ஐத் தொகு ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose Insert - Table

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon Insert Table

Table

Choose

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon Insert Slide from File

நுழை - புலம் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -தேதி(நிலைத்த) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -தேதி(மாறி) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை -புலம் - நேரம்(நிலைத்த) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -நேரம்(மாறி) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம்- பக்க எண் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -ஆசிரியர் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் - கோப்பு பெயர் ஐத் தேர்ந்தெடுக

Please support us!