பட்டியை நுழை

நுழை - படவில்லையைப் பிரதியெடு ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - படவில்லையை விரிவாக்கு ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - படவில்லையின் சுருக்கம் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - அடுக்கு (LibreOffice வரைதல் மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

அடுக்குக் கீற்றுகளின் சூழல் பட்டியைத் திற - அடுக்கை நுழை (LibreOffice வரைதல் மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக)

நுழை - பிடிப் புள்ளி/ வரி ஐ நுழை (LibreOffice வரைதல் மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

சூழல் பட்டியைத் திறப்பதோடு பிடிப்புள்ளி/ வரி ஐத் தேர்ந்தெடுக

பிடிப்புள்ளியையோ வரியையோ தேர், சூழல் பட்டியைத் திற, பிடிப்புள்ளி/வரி ஐத் தொகு ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose Insert - Table

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Icon Insert Table

Table

Choose

நுழை கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

படவுரு

நுழை - புலம் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -தேதி(நிலைத்த) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -தேதி(மாறி) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை -புலம் - நேரம்(நிலைத்த) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -நேரம்(மாறி) ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம்- பக்க எண் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் -ஆசிரியர் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - புலம் - கோப்பு பெயர் ஐத் தேர்ந்தெடுக

Please support us!