பட்டியைப் பார்

பார்வை - அளவுகோல்கள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - தேர்வுகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - வழங்கல் ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - நிறம்/சாம்பலளவு ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - இயல்பான ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - திட்டவரை ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - படவில்லை வரிசைபடுத்தி ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - குறிப்புகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose View - Master Handout

படவில்லைக் காட்சி - படவில்லைக் காட்சி ஐத் தேர்ந்தெடுக

F5

செந்தரம் கருவிப்பட்டையில், சொடுக்குக

Slide Show Icon

படவில்லைக் காட்சி

பார்வை - இயல்பான ஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

நுழை - தலைப்பகுதியும் அடிப்பகுதியும் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - பக்க எண் ஐத் தேர்ந்தெடுக

நுழை - தேதியும் நேரமும் ஐத் தேர்ந்தெடுக

பார்வை - இயல்பானஐத் தேர்ந்தெடுக

Choose View - Master Slide

பார்வை - குறிப்புகள் ஐத் தேர்ந்தெடுக

Please support us!