பட்டியைத் தொகு

தொகு - பிரதி ஐத் தேர்க

Shift+F3

தொகு - இடை-மங்குதல் (LibreOffice வரைதல் மட்டும்) ஐத் தேர்ந்தெடுக

தொகு - படவில்லையை அழி ஐத் தேர்தெடுக

நுழைத்த அடுக்கின் சூழல் பட்டியைத் திற, பிறகு அடுக்கை அழி ஐத் தேர்ந்தெடுக

தொகு - புலங்கள் ஐத் தேர்தெடுக

வரைதல் பட்டையிலுள்ள ஒட்டுப் புள்ளிகள் படவுருவைச் சொடுக்குக

Please support us!