பட்டியைத் தொகு

தொகு - பிரதி ஐத் தேர்க

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

தொகு - படவில்லையை அழி ஐத் தேர்தெடுக

நுழைத்த அடுக்கின் சூழல் பட்டியைத் திற, பிறகு அடுக்கை அழி ஐத் தேர்ந்தெடுக

தொகு - புலங்கள் ஐத் தேர்தெடுக

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!