அச்சிடும் தேர்வுகள்

அச்சிடு அமைவுகள் தேர்வுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose - LibreOffice - Print.


Printing faster with Reduced Data

அச்சிடு தரவைக் குறை

அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பப்படவேண்டிய தரவின் அளவை நீங்கள் குறைக்க முடியும். அச்சுத் தரவைக் குறைப்பது அச்சுப்பொறியின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது காரணம் அச்சுக் கோப்புககள் சிறியதாகுவதால். இது சிறிய நினைவகத்துடன் அச்சிடுவதற்காக அச்சுப்பொறியை எளிதாக்குகிறது. அச்சுத் தரவைக் குறைப்பது, சற்று குறைந்த அச்சு தரத்தைத் தருகிறது.

கான அமைவுகள்

Specifies whether the print settings apply to direct printing or to printing to a file.

ஒளிபுகுமையைக் குறை

நீங்கள் இந்தப் புலத்தைக் குறியிட்டால், ஒளிபுகு பொருள்கள் ஒளிபுகா பொருகளாக சாதாரணமாகவே அச்சாகும், இது பிவரும் இருப் பொத்தான்களில் உங்களுடைய தெரிவு பொறுத்தே அமைகிறது.

Note Icon

ஒளிபுகுமை ஒரு அச்சுப்பொறிக்கு நேரடி வெளியீடாக இருக்க முடியாது. ஒளிபுகுமை தென்படக்கூடிய ஆவணப் பரப்புகள் எப்போதும் பிட்டுபடமாகக் கணக்கிடப்படுவதோடு அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பப்படும். பிட்டுபடங்களின் பெரிய அளவு, அச்சுத் தெளிவுத்திறன் அடிப்படையில் ஒரு பெரிய அளவிலான தரவு கிடைக்கும்.


தானாக

Specifies that the transparency is only printed if the transparent area covers less than a quarter of the entire page.

ஒளிபுகாமை

இந்தத் தேர்வின் மூலம் ஒளிபுகுமை ஒருபோதும் அச்சிடப்படாது.

பிட்டுபடங்களைக் குறை

பிட்டுப்படங்கள் குறைந்த தரத்துடன் அச்சிடப்படுகிறது. தெளிவுத்திறன் குறைக்கப்பட மட்டுமே முடியும், அதிகரிக்கப்பட முடியாது.

உயர்/இயல்பான அச்சுத் தரம்

High print quality corresponds to a resolution of 300dpi. Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

தெளிவுத்திறன்

Specifies the maximum print quality in dpi. The resolution can only be reduced and not increased.

ஒளிபுகு பொருள்களை உள்ளடக்குக

இந்தப் புலம் குறிக்கப்பட்டால், பிட்டுபடங்களுக்கான அச்சு தரக் குறைப்பு பொருள்களின் ஒளிபுகு பரப்புகளிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

Reduce gradient

இந்தப் புலம் குறிக்கப்பட்டால், சரிமானங்கள் குறைந்த தரதுடன் அச்சிடப்படுகின்றன.

சரிமானக் கோடுகள்

Specifies the maximum number of gradient stripes for printing.

இடைநிலை நிறம்

Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.

Convert colors to grayscale

Specifies that all colors are printed only as grayscale.

Printer warnings

Defines which warnings appear before printing begins.

Paper size

Mark this check box if a certain paper size is needed for printing the current document. If the paper size used in the document is not provided by the current printer, you will receive an error message.

Paper orientation

Mark this check box if you need a certain paper orientation for printing the current document. If the format used by the current document is not available from the printer, an error message will appear.

ஒளிபுகுமை

Mark this check box if you always want to be warned if transparent objects are contained in the document. If you print such a document, a dialog appears in which you can select if the transparency is to be printed in this print instruction.

Please support us!