பொது

LibreOffice க்கான பொது அமைவுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

உதவி

நிறுவப்பட்ட உதவியின் நடத்தையைக் குறிப்பிடுகிறது.

நீட்டித்த சிறுதுப்புகள்

நீங்கள் உரையாடலிலுள்ள படவுரு, கட்டளைப் பட்டி, அல்லது கட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் மீது இடஞ்சுட்டியை வைத்தால், உதவி உரை காட்சியளிக்கப்படும்.

ஆவண நிலை

"மாற்றியமைத்த ஆவணம்' நிலையை அச்சிடல் அமைக்கிறது.

Specifies whether the printing of the document counts as a modification. When this option is marked, the very next time the document is closed you are asked if the changes should be saved. The print date is then entered in the document properties as a change.

ஆண்டு (இரண்டு இலக்கம்)

Defines a date range, within which the system recognizes a two-digit year.

In LibreOffice, years are indicated by four digits, so that the difference between 1/1/99 and 1/1/01 is two years. This Year (two digits) setting allows the user to define the years in which two-digit dates are added to 2000. To illustrate, if you specify a date of 1/1/30 or later, the entry "1/1/20" is recognized as 1/1/2020 instead of 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!