பொது

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ஏற்று

ஆவணத்துடன் பயனர் - குறித்த அமைவுகளை ஏற்று

ஆவணத்தினுடனான ஓர் ஆவணத்தில் சேமிக்கப்பட்ட பயனர்- குறிப்பிட்ட அமைவுகளை ஏற்றுகிறது.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

பின்வரும் அமைவுகள் எப்போதும் ஆவணத்துடன் ஏற்றப்பட்டால், இல்லவிட்டாலும் இந்தத் தேர்வு குறிக்கப்படுகிறது:

ஆவணத்துடன் பயனர் - குறித்த அமைவுகளை ஏற்றுக

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

சேமி

Saving Documents Automatically

சேமிப்பதற்கு முன்பு ஆவணப் பண்புகளைத் தொகு

இவ்வறு சேமிகட்டளையை ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும்பொழுது பண்புகள் உரையாடல் தோன்றுவதைக் குறிப்பிடுகிறது.

எப்போதும் காப்புநகலை உருவாக்கு

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

காப்புநகலின் இடத்தை மாற்றுவதற்கு,LibreOffice - தடங்கள் ஐத் தேர்க, பிறகு காப்புநகலுக்கான புதிய தடத்தை உள்ளிடுக.

ஒவ்வொரு தானியக்க மீட்டெடுப்புத் தகவலையும் சேமி

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all open documents in case of a crash. You can specify the saving time interval.

நிமிடம்

தானியக்க மீட்புத் தேர்வுக்கான தானியக்கம் நேர இடைவேளையை நிமிடத்தில் குறிப்பிடுகிறது.

ஆவணத்தையும் தானாகச் சேமி

LibreOffice தானிமீட்டெடுப்புத் தகவலைச் சேமிக்கும்பொழுது அனைத்துத் திறந்த ஆவணங்களையும் சேமிக்கிறது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. தானிமீட்டெடுப்பு பயன்படுத்திய அதே நேர இடைவெளியைப் பயன்படுத்துகிறது.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

A relative address always starts from the directory in which the current document is located. In contrast, absolute addressing always starts from a root directory. The following table demonstrates the difference in syntax between relative and absolute referencing:

எடுத்துக்காட்டுகள்

கோப்பு முறைமை

இணையம்

தொடர்புடைய

../பிம்பங்கள்/img.jpg

../பிம்பங்கள்/img.jpg

அறுதியான

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

உதவி சிறுதுப்புகள் எப்போதும் அறுதியான பாதையைக் காட்சியளிக்கின்றன. இருப்பினும், ஒர் ஆவணம் HTML வடிவூட்டத்தில் சேமிக்கப்பட்டால், சரியான தெரிவுப் பெட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் LibreOffice தொடர்புடைய பாதையை உள்ளிடும்.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

இணையத்துடன் தொடர்புடைய URL களைச் சேமி

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

முன்னிருப்புக் கோப்பு வடிவமும் ODF அமைவுகளும்

ODF வடிவப் பதிப்பு

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Warn when not saving in ODF or default format

You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box.

You can choose which file format will be applied as the default when saving documents of various document types. If you always exchange your documents with other persons who use Microsoft Office, for example, you may specify here that LibreOffice only uses the Microsoft Office file formats as a default.

ஆவண வகை

நீங்கள் முன்னிருப்புக் கோப்பு வடிவூட்டத்தை வரையறுக்க விரும்புவதற்கான ஆவண வகையைக் குறிப்பிடுகிறது.

எப்போதும் ஆக சேமி

இடதிலிலுள்ள தேர்ந்த வகையின் ஆவணங்கள் எவ்வாறு எப்போதும் இந்தக் கோப்பைப் போல சேமிக்கப்படுவதைக் குறிப்பிடுகிறது. ஆக சேமி உரையாடலில் நடப்பு ஆவணத்துக்கான மற்றொரு கோப்பு வகையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!