பயனர் தரவு

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

இக்கட்டளையை அணுக...

Choose - LibreOffice - User Data.


பயனர் தரவு LibreOffice இலுள்ள வார்ப்புருக்களாலும் வழிகாட்டிகளாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எ.காட்டாக, "முதல் பெயர்" மற்றும் "கடைசி பெயர்" போன்ற தரவுப் புலங்கள் உங்கள் பெயரைப் புதிய ஆவணத்தின் ஆசிரியர் என தானாகவே நுழைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை நீங்கள் கோப்பு - பண்புகள் கீழ் காணலாம்.

Some of the user data is included automatically in an internal dictionary so that it is recognized by the spellchecker. If typing errors are made, the program can use this data to suggest replacements. Note that changes to data take effect only after LibreOffice is restarted.

User data is also used when commenting and in tracking changes mode, to identify comments/edits author; and to mark last edit position in document, so that when author opens the document later, it opens at the last edit position.

Cursor Position

In general, all documents open with the cursor at the start of the document.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

முகவரி

முகவரி புலத்தைக் கொண்டு உங்களின் தனிப்பட்ட பயனர் தரவை உள்ளிடவும் தொகுக்கவும் செய்க.

நிறுவனம்

Type the name of your company in this field.

முதல் பெயர்

Type your first name.

கடைசி பெயர்

Type your last name.

தலைப்பெழுத்துகள்

Type your initials.

தெரு

Type the name of your street in this field.

ZIP

Type your ZIP in this field.

நகரம்

Type the city where you live.

Country

Type your country.

மாநிலம்

Type your state.

தலைப்பு

Type your title in this field.

இடம்

Type your position in the company in this field.

பேசி. (வீடு)

Type your private telephone number in this field.

பேசி. (பணி)

Type your work number in this field.

தொலைநகலி

Type your fax number in this field.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Cryptography

Set the preferred public key for OpenPGP encryption and digital signature. These preferred keys will be pre-selected in key selection dialog every time you sign or encrypt a document, so you don't have to select it yourself when signing with one specific key frequently.

OpenPGP signing key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for signing ODF documents.

OpenPGP encryption key

Select your OpenPGP key from the drop-down list for encrypting ODF documents.

When encrypting documents, always encrypt to self

Mark this checkbox to also encrypt the file with your public key, so you can open the document with your private key.

warning

Keep this option selected, if you ever want to be able to decrypt documents you've encrypted for other people.


Please support us!