தேர்வுகள்

இந்தக் கட்டளை தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நிரல் வடிவாக்கத்திற்கான ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.

உங்கள் அனைத்து அமைவுகளும் தானாகச் சேமிக்கப்படுகின்றன. ஒரு உள்ளீட்டை விரிவாக்க, அதனை இருமுறை சொடுக்குக அல்லது கூட்டல் குறியைச் சொடுக்குக. ஒரு உள்ளீட்டைச் சுருக்க, கழித்தல் குறியைச் சொடுக்குக அல்லது உள்ளீட்டை இருமுறை சொடுக்குக.

note

You see only the entries that are applicable to the current document. If the current document is a text document, you see the LibreOffice Writer entry, and so on for all modules of LibreOffice.


இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

From the tabbed interface:

On the top right menu (☰), choose Options.

From the keyboard:

Alt + F12


Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Apply

Applies the modified or selected values without closing the Options dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories.

ஏற்று/சேமி

Specifies general Load/Save settings.

Languages and Locales

Defines the properties for additional languages.

LibreOffice ரைட்டர்

These settings determine the way text documents that are created in LibreOffice are handled. It is also possible to define settings for the current text document.

LibreOffice ரைட்டர்/வலை

Defines the basic settings for LibreOffice documents in HTML format.

LibreOffice கல்க்

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

LibreOffice இம்பிரெஸ்

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

LibreOffice வரை

Defines the global settings for drawing documents, including the contents to be displayed, the scale to be used, the grid alignment and the contents to be printed by default.

LibreOffice மேத்

Defines the print format and print options for all new formula documents. These options apply when you print a formula directly from LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

விளக்கப்படங்கள்

Defines the general settings for charts.

இணையம்

Specifies Internet settings.

Please support us!