குறுக்கு விசைகள்

இந்தப் பிரிவானது,LibreOffice இல் அடிக்கடி பயன்படுத்திய குறுக்கு விசைகளின் குறுக்கு விசைகளைக் கொண்டுள்ளது.

LibreOffice இலுள்ள பொது குறுக்கு விசைகள்

Please support us!