வினவல் வடிவமைப்புப் பட்டை

SQL வினவலை உருவாக்கும்பொழுதோ தொகுக்கும்பொழுதோ, தரவுக் காட்சியைக் கட்டுப்படுத்த வினவல் வடிவமைப்பு பட்டையிலுள்ள படவுருக்களைப் பயன்படுத்துக.

நீங்கள் வினவலை உருவாக்கி உள்ளீர்களா அல்லது வடிவமை அல்லது SQLகீற்றுப் பக்கத்தில் பார்வையிட போகிறீர்களா என்பதைப் பொருத்து, பின்வரும் படவுருக்கள் தோன்றும்:

வினவலை இயக்கு

Runs the SQL query and displays the query result. The Run Query function does not save the query.

Run Query Icon

Run Query

Clear query

Clears the query and removes all tables from the design window.

Clear Query Icon

Clear query

Switch Design View On/Off

Displays the design view or the SQL view of the query.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

அட்டவணைகளைச் சேர்

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Insert Tables

செயலாற்றிகள்

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Functions

Table Name

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Table Name

மாற்றுப்பெயர்

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

Distinct Values

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Distinct Values

பின்வரும் படவுருSQLகீற்றுப் பக்கத்தில் உள்ளது:

Run SQL command directly

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Run SQL command directly

Please support us!